Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

Štatút Obce Horná Streda

Štatút obce Horná Streda

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Strede na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Horná Streda tento

Štatút obce Horná Streda.

Prvá hlava
POSTAVENIE OBCE, OBYVATELIA A SAMOSPRÁVA OBCE

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. V súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Štatút obce Horná Streda upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov a ďalších orgánov obecnej samosprávy, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený na prospech jej rozvoja, rieši širšie vzťahy obce, jej symboly a udeľovanie čestného občianstva obce, cien obce a odmien
2. Štatút obce Horná Streda je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

1. Obec Horná Streda je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a občanmi.
4. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.
5. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
6. Ukladať obci povinnosti a zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
7.Obec má právo na svoje obecné symboly a je povinná ich používať pri výkone
samosprávnych funkcii.

 

§ 3
Územie obce Horná Streda

Zmeny územia obce Horná Streda možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

§ 4
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Na samospráve obce sa zúčastňujú:
1. Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt (obyvatelia obce).
2. Iné osoby, ktoré:
a) na území obce majú nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracujú a platia obecnú daň alebo obecný poplatok
b) sa zdržujú v obci a sú v nej prihlásené na prechodný pobyt
c) majú čestné občianstvo obce.

§ 5

1. Obyvatelia obce majú právo:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach občanov a vyjadrovať na nich svoj názor
b) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
c) obvyklým spôsobom používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely
d) v čase náhlej núdze požadovať pomoc od orgánov obce
e) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci

§ 6

Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa na jej rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú povinnosť:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci
c) pomáhať udržiavať poriadok v obci
d) podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v obci

 

§ 7
Samospráva obce Horná Streda

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
2. Samosprávu obce Horná Streda vykonávajú jej obyvatelia prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom štátu. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Strede.
4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené zák. SNR č. 369/1990 Zb., § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu
c) vykonáva správu obecných daní a poplatkov
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu obecných komunikácií, obecných bytov, verejných priestranstiev, obecného cintorína, športových, kultúrnych, školských a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a podobne)
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
h) utvára podmienky na riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor (povoľuje čas predaja a prevádzkový čas, spravuje trhovisko)
ch) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
i) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
j) zakladá, zriaďuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
k) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
l) určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci
n) vedie kroniku obce
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Druhá hlava
MAJETOK OBCE

§ 8

1. Majetok obce Horná Streda tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, zriadila alebo iným právnickým alebo fyzickým osobám.
2. Majetok obce Horná Streda sa používa najmä:
a) na verejné účely
b) na podnikateľskú činnosť
c) na výkon samosprávy obce
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 9

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, na prospech rozvoja obce a jeho občanov a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
d) viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou
3. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce v jej mene koná starosta obce.

§ 10

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. Zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 11

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaným v hospodárení obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo
2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
a) majetok obce Horná Streda
b) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce
c) postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
d) nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce
e) nadobúdanie a prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom
f) nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce v určenej hodnote
g) nakladanie s cennými papiermi
h) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov
i) kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce

Tretia hlava
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 12
Financovanie potrieb obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov.
2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami). príp. s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
4. Obci môžu byť poskytnuté dotácie z európskych fondov
5. Obec môže financovať svoj rozvoj aj z úverov a pôžičiek schválených OZ.

§ 13
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce,jeho zmeny a záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
2. Pred schválením v obecnom zastupiteľstve sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej pätnásť dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjariť. To isté sa týka záverečného účtu obce.
3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z obecných daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu, podiel na daniach a iné príjmy.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky, výdavky na výkon prenesených kompetencii.
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
5.Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6.Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o
finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou
vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými
právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na príslušný rok.
7.Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a pod./ ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.
8.Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov
obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
9.Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor najneskôr do 31.12 nasledujúceho kalendárneho roka.

 


§ 14
Rozpočtové provizórium

1. Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom sa riadi rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Horná Streda, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava
ORGÁNY OBCE HORNÁ STREDA

§ 15
Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:
a) komisie obecného zastupiteľstva
b) obecný úrad
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo
3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 16
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Horná Streda zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Horná Streda.
2. Obecné zastupiteľstvo v Hornej Strede má 9 poslancov.
3. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu
a iných fyzických a právnických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia
obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním
b/schvaľovať záverečný účet obce
c/schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepciu rozvoja jednotlivých
oblastí života obce
d/rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa
osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom sa prenechá na
hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom
zriadení, a okrem prípadu, ak sa o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho
poplatku rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a, ods.
1, písm. c) citovaného zákona
e/určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f/vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
g/ uznášať sa na nariadeniach obce
h/určovať plat starostu, zástupcu starostu obce
i/zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie
a právnické osoby s majetkovou účasťou obce
j/schvaľovať združovanie obecných prostriedkov, činnosti a účasť v združeniach
k/zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
l/udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny
m/schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
n/schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku a nakladanie s
majetkovými právami v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom obce“
o/schvaľovať štatút obce.

5/ Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke
života obce.
6/ Podrobnú správu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva najmä prípravu
materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne
záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly
plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy
stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Strede .

5. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.


§ 17
Starosta obce

1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu..
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
3. Základné úlohy starostu obce bližšie upravuje organizačný poriadok obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Starosta najmä:
a/zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
b/vykonáva obecnú správu
c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a k fyzickým osobám
d/rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto
štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému
zastupiteľstvu
e/uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
f/podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného
zastupiteľstva
4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§ 18
Zástupca starostu

1. Starosta má zástupcu starostu, ktorého určí spomedzi poslancov starosta obce, ak tak neurobí, je volený spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
3.Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon
funkcie:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
b/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so
zabezpečením chodu Obecného úradu v Hornej Strede.
4. Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok
obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 19
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie sú zložené podľa pomerného princípu z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, členov komisie.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
- spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
- zostavuje plán činnosti
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok
- vypracúva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
4.Obec Horná Streda má vytvorené tieto stále komisie
a/ komisia pre vnútorné záležitosti
b/ stavebná komisia
c/ poľnohospodárska komisia
d/ školská komisia, kultúra a šport
e/ finančná komisia obchod a služby
f/ sociálna komisia
5. Komisie zasadajú podľa potreby. Zvolávajú ich a vedú predsedovia komisií. Zásady rokovania a uznášania sa komisie stanovujú na svojom prvom zasadnutí.
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom
b/vypracúvajú návrh a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku
komisiu informovať
c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné
užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú,
ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov
obce.
6. Úlohu a organizačnú štruktúru komisií bližšie upravuje organizačný poriadok obce.
7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.
3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta a zástupca starostu.
4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jej organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok obce Horná Streda, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                       § 21
                                                                            Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
3. Pri vykonávaní svojej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom, je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácii, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej vo všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
4. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.
5. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na dobu šiestich rokov.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:
a) uplynutím funkčného obdobia
b) vzdaním sa funkcie
c) odvolaním z funkcie v zákonom stanovených prípadoch
7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát ročne podávať správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie. Po zistení závažných nedostatkov ihneď informuje obecné zastupiteľstvo.
8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Piata hlava
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

1. Hlasovanie obyvateľov obce Horná Streda o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh (§ 11a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov):
a) na zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b) odvolanie starostu
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obce. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 23

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
a) ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce
b) ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
4. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrad v Hornej Strede a v miestnom rozhlase, prípadne iným vhodným spôsobom.
5. O prerokovanej problematike sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. Časti obce.

Siedma hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 24
Úvodné ustanovenia

1. poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2. Poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami.. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
3. Funkciua poslanca je nezlúčiteľná s funkciou
 starostu
 zamestnancia obce, v ktorej bol zvolený
 štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 podľa osobitného zákona

§ 25
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.
Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva. Alebo keď prestane mať trvalý pobyt v obci Horná Streda.

§ 26
Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy, podnety, pripomienky a námety
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c) požadovať od vedúcich ostatných právnických osôb vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa ich podnikania v obci
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie
2. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) dodržiavať Štatút obce Horná Streda, Organizačný poriadok obce Horná Streda a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hornej Strede
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 27
Náhrady výdavkov

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Starostovi a poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

Ôsma hlava
VZŤAH OBCE K INÝM OBCIAM A MESTÁM, K ORGÁNOM ŠTÁTU
A K OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM
A SPOLUPRÁCA S DRUŽOBNÝMI OBCAMI

§ 28

1. Veci spoločného záujmu obce Horná Streda a okolitých obcí a miest sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.
2. Obec môže na uplatnenie svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
3. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s okresným úradom a krajským úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)
4. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.
5. Obec spolupracuje pri plnení svojich úloh aj s obcami iných štátov (družobnými obcami).

 

 

 


Deviata hlava
OBECNÉ SYMBOLY, ČESTNÉ OBČIANSTVO, KRONIKA OBCE

§ 29
Obecné symboly

1. Symbolmi obce Horná Streda sú:
a) obecný znak (erb)
b) farby obce
c) obecná vlajka
2. Obecný znak tvorí : v červenom štíte strieborné hrotmi nahor smerujúce radlice – lemeš a črieslo sprevádzané heraldicky vľavo striebornou ružou na zlatej listnatej stopke.
3. Právo použiť alebo používať erb obce je viazané na povolenie starostu. Súhlas starostu na používanie erbu sa vydáva maximálne na dobu l roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v odstavci 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
 úplný grafický návrh na spôsob použitia erbu
 obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia
 potvrdenie o zaplatení poplatku.

4. Erb obce sa používa:
- na pečatidle obce
- na insígniách starostu
- na listinách o udelení čestného občianstva obce Horná Streda, ceny obce Horná
Streda a uznaniach obce Horná Streda
- na budovách, kde má sídlo obecný úrad
- na označenie katastrálneho územia obce
- v rokovacích miestnostiach orgánov obce
- na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj pracovníkov obce
- na označenie vozidiel obce a príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených
obcou
- publikácií vydávaných obcou.
5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia
alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo sa osvedčujú dôležité skutočnosti
a oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa erb obce zásadne nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
6.Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na
výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

7.Obec Horná Streda môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu
úpravu používania erbu obce Horná Streda, ako aj výšku poplatkov a sankcie za
neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

5.Farby obce Horná Streda sú zelená, biela, červená, žltá a čierna.
6.Vlajka obce Horná Streda má päť zvislých pruhov rovnakej veľkosti vo farbách z ľavej strany zelená, biela, červená, žltá a čierna a ukončená je troma cípmi.
7.Zástavu (vlajku) obce Horná Streda môže používať starosta a obecné zastupiteľstvo
pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho
charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa
koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy (vlajky) vydáva starosta,
ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
8. Zástava (vlajka) obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch
a príležitostnej vnútornej výzdobe miestnosti a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
9. Pri používaní a vyvesovaní zástavy(vlajky) musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
 zástava (vlajka) sa nesmie použiť poškodená alebo zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
 na zástave (vlajke) nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
10. Za správne zaobchádzanie so zástavou (vlajkou) obce a za jej ochranu zodpovedá
tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
11. Obec Horná Streda môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu
úpravu používania zástavy (vlajky) obce.

§ 30
Čestné občianstvo obce Horná Streda

1. Osobám, ktoré sa osobitne výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Horná Streda.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.
4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapisuje
do kroniky obce Horná Streda
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo
upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 31
Cena obce Horná Streda

1. Cena obce Horná Streda sa udeľuje za:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti
• činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma a v zahraničí
• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku obce a jej občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať občania obce,
poslanci a starosta obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3 Cenu obce Horná Streda tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, ktorej
výšku schváli obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jej
udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo, laureáta, dátum udelenia,
pečiatka obce a podpis starostu. Cena obce sa eviduje v kronike obce.
4 Cenu obce Horná Streda slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce pri
významných výročiach obecného charakteru, prípadne v inom vhodnom termíne..
5 Cena obce Horná Streda sa môže opätovne udeliť tým istým osobám.
6 Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam –
a cena sa odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

                                                                                   § 32
                                                                     Cena starostu obce

1 Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú
a záslužnúčinnosť v prospech obce.
2 Cenu starostu obce Horná Streda tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné
zastupiteľstvo.
3 Evidencia sa vedie v kronike obce Horná Streda, ktorá obsahuje mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné odôvodnenie, prečo boli
jednotlivým osobám udelené.

§ 33
Odmeny

1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce
za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a za významný podiel na rozvoji obce.

                                                                                       § 34
                                                             Čestné uznanie obce Horná Streda

1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť čestné uznanie osobám za rovnakých podmienok, ako sa udeľuje Cena obce Horná Streda. Čestné uznanie tvorí plaketa s erbom obce Horná Streda.

§ 35
Kronika obce

1. Kronika obce Horná Streda sa vedie v slovenskom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz ročne. Zápisy dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov obce.
3. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého na návrh starostu menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Desiata hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 36
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
3. Obec zabezpečuje evekuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 37
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Jedenásta hlava
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

1. Štatút obce Horná Streda je základnou právnou normou obce Horná Streda.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
3. Štatút obce Horná Streda bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hornej Strede dňa 8.9.2010 uznesením číslo 33/2010
4. Štatút obce Horná Streda nadobúda účinnosť dňom schválenia.
5. Týmto sa ruší „ŠTATÚT Obce Horná Streda“ zo dňa 16.4.2008

V Hornej Strede dňa 8.9.2010


Vyvesené: 8.9.2010

Zvesené: 23.9.2010

v. r. Ľubomír Krajňanský
starosta obce
 


 
ÚvodÚvodná stránka