Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Zápis úmrtia do matriky

     Úmrtie občana je potrbné nahlásiť na mtričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

POTREBNÉ DOKLADY
- list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví lekár
- občiansky preukaz zomrelého

POPLATOK: bez poplatku

DOBA VYBAVOVANIA: na počkanie

 


 

Uzatvorenie manželstva

     Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
     Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:
- žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- rodné listy oboch snúbencov
- občianske preukazy oboch snúbencov
- rozvedený žiadteľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
- v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva   
  maloletému
- povolenie na uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
- cudzinec pred uzatvorením manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:
              - rodný list
              - doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
              - doklad o štátnom občianstve
              - doklad o pobyte
              - potvrdenie o osobnom stave
              - úmrtný list zomrelého manžela, prípadne sobášny list zaniknutého manželstva ak ide o
                ovdovelého cudzinca
              - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť
                manželstvo rozvedený
              - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
              - tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc
                verejnej listiny
              - doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov uhradený v hotovosti v pokladni Obecného úradu.


 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

     Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa, určiť k dieťaťu otcovstvo suhlasným vyhlásením.

POTREBNÉ DOKLADY
- občiansky preukaz matky a otca
- rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku


 

Vydanie druhopisu rodného/sobášného/úmrtného listu

     Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmtrný list), ktoré sa týkajú jeho, alebo členov jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vastavila prvopis dokladu.

POTREBNÉ DOKLADY
- občiansky preukaz

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: 5 EUR v hotovosti v pokladni Obecného úradu


 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

     Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

POTREBNÉ DOKLADY
- žiadosť o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
- sobášny list
- občiansky preukaz

DOBA VYBAVENIA: 1 mesiac

POPLATOK: bez poplatku


 

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

     Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

POTREBNÉ DOKLADY
- hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
- právoplatné súdne rozhodnutie
- zmena alebo oprava rodného čísla

DOBA VYBAVENIA: 1 mesiac

POPLATOK: návrat k predzádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, ktorý sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu.


 

Vedenie osobitnej matriky

     Do osobintej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:
- narodenie dieťaťa v cudzine
- uzatvorenie manželstva v cudzine
- úmrtie občana v cudzine

     Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

     Pracovisko osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
     Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
     Zápis do osobintej matriky môže byť vakonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát), v ktorom bol vydaný, prípadne Apostillou podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

POTREBNÉ DOKLADY
- rodný list
- sobášny list
- úmrtný list

DOBA VYBAVENIA: 3 mesiace

POPLATOK: bez poplatku


 
ÚvodÚvodná stránka